Novinky

farnost stefana uhorskeho trenc teplice

FB logoIG logoYT2021 logoerb farnosti trenc teplice

Dňa 20. októbra 2022 bola uvedená do života knižka o našom kostole s názvom "Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa v Trenčianskych Tepliciach. Prezentácií knihy s jej uvedením do života sa zúčastnili aj vácni hostia ako umelkyňa, dcéra známeho umelca Hložníka a autorka viacerých vitrážových okien p. Agneša Bakardžieva Hložníková spolu so svojou dcérou Barborou Neumann, ktorá sa podielala na vzniku tejto publikácie. Prítomná bola aj p. Anna Kolková z vydavateľstva LÚČ, ktorý knihu vydali.

Vznik knihy podporili Farský úrad Trenčianske Teplice, Mesto Trenčianske Teplice a Oblastná organizáca cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach.

Autormi knihy sú: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Mgr. Martin Brezovák.

Kniha je už k dispozícií na stolíku pod chórom, cena 2 eurá.

Fotogalériu z prezentácie nájdete tu!

Svoje slovo k tejto milej udalosti nám poslal aj náš nitriansky diecézny biskup J. ex. Mons. Viliam Judák:

Od 12. do 15. septembra 2021 sme boli svedkami historickej udalosti – naše Slovensko navštívil Svätý otec pápež František. A niektorí naši farníci boli pri tom.

Na štedrý deň 24. decembra 2020 sme boli požehnať Betlehem, ktorý sa nachádza pri kaviarni Mlynček pri autobusovej zástavke.

Foto z požehnania nájdete v našej fotogalérií a aj na tomto odkaze!

Tento rok sa konal už 25. ročník charitatívneho projektu Dobrá novina, ktorý organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Už tradične sa zapojila aj naša farnosť. Dňa 26. decembra 2019 - na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, išlo koledovať Dobrú novinu v našej farnosti celkovo 20 detí, ktorých sprevádzalo 8 dospelých animátorov. Koledníkov prijalo celkovo 71 rodín a vyzbierala sa rekordná suma našej farnosti - 2644 €. Veľké poďakovanie preto patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas, všetkým Vám, ktorí ste prijali koledníkov a takýmto spôsobom ste ukázali svoje veľké srdce a lásku a finančne ste podporili rozvojové projekty pre núdznych v afrike. 

Veľké Pán Boh zapať!

Fotogaléria

     Milí veriaci, počas ďakovnej pobožnosti na konci roka ste boli informovaný o katastrofálnom stave výdrevy - krovu pod vežou a vo veži kostola. Bohu vďaka opravu sa podarilo urobiť - spravila to ta istá stavebná firma, ktorá nám opravila kostol v roku 2015. Výmena drevenej konštrukcie pod strechou vo veži kostola stala 5 520€.

Aj v tomto roku sa deti spolu s mladými našej farnosti zapojili do projektu Dobrá novina. Na sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, navštívílo 17 detí sprevádzaných 9 zodpovednými osobami spolu 72 rodín v našej farnosti. Spolu vyzbierali 1940€. Dlhé roky sa naša farnosť zapája do tejto charitatívnej akcie a takýmto spôsobom pomáhajú núdznym deťom v Afrike. 

Veľká vďaka a Pán Boh zaplať patrí kažému, kto sa zapojil do tejto akcie, či už dobrovoľnou činnosťou alebo prispením finančnej čiastky. Pamätajme, dobrý Pán Boh vidí našu štedrosť a mnohonásobne viac nám ju odmení.

Fotofalériu nájdete tu!

Dňa 26. augusta 2018 o 10:00 hod. sa konala v našom chráme slávnostná Slovensko-poľská sv. omša pri príležitosti 25. Dubnického folklórneho festivalu a 100. výročia nezávislosti Poľska. Celé toto stretnutie zorganizoval Poľský klub Stredné Považie – miestne združenie Dubnica - Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku. Preto aj slávnostná sv. omša sa konala v našom chráme, ktorú celebroval dekan ThMhg. Stanislav Lugowski, farár našej farnosti. Tejto milej slávnosti sa zúčastnili vzácni hostia, folklórne súbory Żędowianie a Javorina, zahraničné delegácie, zástupca veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku p. Jacek Doliwa a mnohí ďalší.

FOTO NÁJDETE TU!

Od soboty 12. mája 2018 do nedeľe 20. mája 2018 sa konali v našej farnosti Sväté misie pod vedením pátrov misionárov - redemptoristov. Matke Ustavičnej Pomoci zverujeme Sväté misie v našej farnosti. Nech patrónka redemptoristov nás sprevádza k obnove našej viery.

V týždní od 5. marca 2018 celebroval v našej farnosti sv. omše vdp. Pavol Kubani, ktorý je farárom v starobilej farnosti sv. Kríža v Krakove. Otec Pavol pochádza z dediny Spytkowice na Orave, oloženej blízko Jablonky. Je zaujimavé, že vdp. Pavol Kubáni nikdy nebýval na Slovensku a hovorí veľmi dobre po slovensky, pozná život Cirkvi u nás, vysluhuje sv. omše pre slovákov ýijúcich v Krakove a preto môže bez problémov zastupovať aj v našej farnosti a slúžiť veriacim. V roku 2016 bol spoluzodpovedný za organizovanie Svetových dní mládeže, ktoré sa konali v Poľskom Krakove za prítomnosti Svätého Otca, pápeža Františka. Otec Pavol Kubani našu farnosť navštívil už niekoľko krát, pamätať si ho môžeme aj zo slávnosti zo 17. mája 2015, kedy priniesol do našej farnosti relikvie sv. Jána Pavla II., ktoré našej farnosti daroval krakovský arcibiskup Stanislav kardinál Dziwisz.

Fotogaléria zo sv. omše 8. marca 2018

Fotogaléria zo slávnosti odovzdania relikvii sv. Jána Pavla II. našej farnosti - 17.máj 2015

16. augusta nám liturgický kalendár pripomína sv. Štefana, uhorského kráľa, ktorý sa zaslúžil o rozvoj kresťanstva na svojom území a prezývaný bol „apoštolský kráľ“. Tento deň je aj veľkým sviatkom pre našu farnosť, ktorej patrónom je práve sv. Štefan, uhorský kráľ a taktiež v tento deň roku 1888 bol posvätený aj náš farský kostol.

     Biskupský úrad má v úmysle zmapovať Nitriansku diecézu ohľadom sakrálnych objektov. Má zámer to realizovať formou fotografických záberov objektov akými sú: kostoly, kaplnky, fary, kríže – piety - Božie muky, ďalej sochy, súsošia, jaskyne resp. jaskynky s religióznym akcentom. Preto sme sa snažili zmapovať aj našu farnosť a zdokumentovali sme všetky kríže, kaplnky a pod., ktoré sú nám známe. Kompletnú fotogalériu týchto objektov nájdete tu!

Drahí priatelia, v posledných dňoch sa nám podarilo obnoviť bočné oltáre v našom chráme. Je ťažké opraviť a imitovať mramor. A na túto ťažkú prácu sa podujal známy majster, ktorý sa špecializuje na obnovu kostolov, p. Juraj Krajčo spolu s p. Dušanom Adame. Pán Juraj Krajčo je známy reštaurátor pamiatok, umeleckých diel, drevených plastík, oltárnej a štukovej architektúry a pod. Jeho rukami prešlo vyše stovka kostolov.

"Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdensva, zvelebuj a oslavuj ho..."(Den.1752)

Fatimské pobožnosti majú v našej farnosti dlhoročnú tradíciu. Od vzniku farnosti v roku 1997 až do júla roku 2014 sa konali pravidelne každú prvú sobotu v mesiaci pri soche Fatimskej Panny Márie, ktorá je umiestnená na bočnom oltári v našom chráme. Od júla 2014 slávime pobožnosti od mája do októbra každého 13. dňa v mesiaci tzn. v dňoch zjavení fatimským deťom Františkovi, Hiacinte a Lucií v roku 1917.

Aj v tomto roku sa deti a mladí z našej farnosti zapojili do projektu Dobrá Novina a pripravili si pre nás pekné divadelné predstavenie "Ako Dorotu navštívil Ježiško".

V sobotu 10. septembra 2016 sa miništranti našej farnosti zúčastnili na diecéznom stretnutí miništrantov Nitrianskej diecézy v Hronskom Beňadiku.

         V júli roku 2016 sa konali v susednom Poľsku Svetové dni mládeže, kde bol prítomný aj Svätý otec, pápež František. Na záverečnú sv. omšu prišlo skoro dva milióny ľudí. A jedným z nich bol aj náš farník, miništrant Matej Kopp, ktorý nám v krátkosti opíše pobyt v Poľsku.

      V stredu, 22. júna 2016 odslúžil v našom chráme svätú omšu novokňaz nitrianskej diecézy vdp. Anton Štefánek. Vo svojom príhovore zúčastneným veriacim porozprával o svojej ceste ku kňazstvu a prítomným pripomenul, aký je náš Boh milujúci a všemohúci a ako by sme nemali zabúdať na skutočnosť, že On je Boh zázrakov a má moc vyriešiť všetky situácie, ktoré sa zdajú byť nad naše sily.

Dňa 23.4. 2016 sa v našom kostole uskutočnila duchovná obnova pre kandidátov na birmovku. Zaujímavý a zároveň poučný program si pripravilo spoločenstvo z Nového Mesta nad Váhom.

     Dňa 24. septembra 2015 sa konalala premiéra filmu Stopy v snehu. Je to dokumentárny film o pašovaní literatúry do Československa v období neslobody. V rámci tejto premiéry boli ocenení tí, ktorí riskovali a majú jednu z najväčších zásluh na tom, že Slovensko počas totality duchovne neupadlo. Medzi ocenenými bol aj náš farár dekan Th.Mgr. Stanislaw Lugowski, ktorý dostal od predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka, ďakovný list a Pamätnú medailu Ústavu pamäti národa.

Video nájdete tu.

Foto nájdete tu!

      V uplynulom roku 2015 nám podarilo zrekonštruovať fasádu farského kostola. Obnova fasády sa začala plánovať už v roku 2013, odkedy sme postupne zbierali peniaze. Samotná obnova fasády bola urýchlená po tom, čo 21. apríla 2015 opadla časť omietky. Rekonštrukčné práce začali 22. júna a hotová stavba bola odovzdaná 18. novembra. Nebyť štedrosti veriacich, tak by táto obnova nebola možná, preto všetkým darcom patrí jedno veľké Pán Boh zaplať a vďaka. Dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť mnohonásobne viac.